ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WEBBUTIK (B2C)

Artikel 1 – Definitioner

 1. Tattoo Temporary, med säte i Nederländerna, kallas i dessa allmänna villkor för säljare.
 2. Säljarens motpart kallas köpare i dessa allmänna villkor.
 3. Parterna är säljare och köpare tillsammans.
 4. Med kontraktet avses köpeavtalet mellan parterna.

Artikel 2 – Tillämpning av allmänna villkor

 1. Dessa villkor gäller för alla offerter, erbjudanden, avtal och leveranser av tjänster eller varor som utförs av säljaren eller för säljarens räkning.
 2. Avvikelser från dessa villkor är endast möjliga om parterna uttryckligen har kommit överens om det skriftligen.

Artikel 3 – Betalning

 1. Hela köpesumman betalas alltid omedelbart i webbutiken. Vid bokningar krävs i vissa fall en deposition. I så fall får köparen ett bevis på bokningen och förskottsbetalningen.
 2. Om köparen inte betalar i tid är han i dröjsmål. Om köparen fortfarande är i dröjsmål har säljaren rätt att avbryta sina skyldigheter tills köparen har uppfyllt sin betalningsskyldighet.
 3. Om köparen fortfarande är i dröjsmål med betalningen kommer säljaren att fortsätta med inkasso. Kostnaderna för sådan återvinning ska bäras av köparen. Dessa indrivningskostnader beräknas enligt förordningen om ersättning för utomrättsliga indrivningskostnader.
 4. I händelse av likvidation, konkurs, kvarstad eller betalningsinställelse hos köparen ska säljarens fordringar på köparen omedelbart förfalla till betalning.
 5. Om köparen vägrar att samarbeta med säljaren vid genomförandet av beställningen är han ändå skyldig att betala det överenskomna priset till säljaren.

Artikel 4 – Erbjudanden, offerter och priser

 1. Erbjudanden är icke-bindande om det inte anges en sista dag för godkännande i erbjudandet. Om erbjudandet inte accepteras inom denna tidsfrist upphör det att gälla.
 2. Leveranstiderna i erbjudanden är vägledande och om de överskrids ger de inte köparen rätt till upplösning eller skadestånd, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om annat skriftligen.
 3. Erbjudanden och offerter gäller inte automatiskt för upprepade beställningar. Parterna måste komma överens om detta uttryckligen och skriftligen.
 4. Det pris som anges i anbud, offerter och fakturor är inköpspriset inklusive moms och andra statliga avgifter.

Artikel 5 – Ångerrätt

 1. Efter att ha mottagit beställningen har konsumenten rätt att häva avtalet inom 14 dagar utan att ange skäl (ångerrätt). Fristen börjar löpa från det ögonblick då konsumenten tar emot (hela) beställningen.
 2. Det finns ingen ångerrätt om produkterna är skräddarsydda enligt hans specifikationer eller om de har en kort hållbarhet.
 3. Konsumenten kan använda säljarens ångerblankett. Säljaren är skyldig att göra detta tillgängligt för köparen omedelbart efter köparens begäran.
 4. Under avkylningsperioden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera den oanvända och oskadade produkten med alla levererade tillbehör och – om det är rimligt möjligt – i originalförpackningen till säljaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.
 5. Du har rätt att återkalla avtalet inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, annan än transportören, tar varan i fysisk besittning. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss Tattoo Tijdelijk, Burgemeester Loeffplein 119, 5211RZ in ‘s-Hertogenbosch, info@tattoo-tijdelijk.nl, 0617630097 genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. skriftligen via post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda avtalet.

Artikel 6 – Ändring av avtalet

 1. Om det under avtalets genomförande visar sig att det är nödvändigt att ändra eller komplettera det arbete som ska utföras för att uppdraget ska kunna genomföras på ett korrekt sätt, ska parterna i god tid och i ömsesidigt samråd anpassa avtalet i enlighet med detta.
 2. Om parterna kommer överens om att ändra eller komplettera avtalet kan detta påverka tidpunkten för när verkställandet ska slutföras. Säljaren ska informera köparen så snart som möjligt.
 3. Om ändringen eller tillägget till avtalet har ekonomiska och/eller kvalitativa konsekvenser ska säljaren skriftligen informera köparen om detta i förväg.
 4. Om parterna har kommit överens om ett fast pris ska säljaren ange i vilken utsträckning ändringen eller tillägget till avtalet kommer att leda till att detta pris överskrids.
 5. Utan hinder av bestämmelserna i tredje stycket i denna artikel kan säljaren inte ta ut extra kostnader om ändringen eller kompletteringen är en följd av omständigheter som beror på honom.

Artikel 7 – Leverans och riskövergång

 1. Så snart köparen tar emot den köpta varan övergår risken från säljaren till köparen.

Artikel 8 – Granskning och klagomål

 1. Köparen ska vara skyldig att undersöka de levererade varorna eller låta undersöka dem vid leverans eller överföring, men i alla händelser inom så kort tid som möjligt. Därvid bör köparen undersöka om de levererade varornas kvalitet och kvantitet motsvarar vad parterna har kommit överens om, eller åtminstone om kvaliteten och kvantiteten uppfyller de krav som gäller för dem i normala (affärs-) transaktioner.
 2. Reklamationer om skador, brister eller förlust av levererade varor måste lämnas in skriftligen till säljaren inom 10 arbetsdagar från den dag då köparen levererade varorna.
 3. Om klagomålet bekräftas inom den angivna tiden har säljaren rätt att antingen reparera, leverera på nytt eller avstå från att leverera och skicka köparen en kreditnota för den delen av köpeskillingen.
 4. Mindre avvikelser och/eller avvikelser enligt branschstandard och skillnader i kvalitet, antal, storlek eller finish kan inte göras gällande mot säljaren.
 5. Reklamationer som rör en viss produkt påverkar inte andra produkter eller delar som ingår i samma avtal.
 6. Inga reklamationer kommer att accepteras efter det att varorna har behandlats i köparens lokaler.

Artikel 9 – Prover och modeller

 1. Om ett prov eller en modell har visats eller tillhandahållits köparen, ska det antas att det endast har tillhandahållits som en indikation utan att det föremål som ska levereras behöver motsvara det. Detta är annorlunda om parterna uttryckligen har kommit överens om att den vara som ska levereras ska motsvara den.
 2. I avtal som avser fast egendom ska även angivandet av ytan eller andra mått och angivelser antas vara avsedda endast som en indikation, utan att nödvändigtvis motsvara den egendom som ska levereras.

Artikel 10 – Leverans

 1. Leverans sker “fritt fabrik/butik/lager”. Detta innebär att alla kostnader är för köparen.
 2. Köparen är skyldig att ta emot varorna vid den tidpunkt då säljaren levererar dem till honom eller låter leverera dem, eller vid den tidpunkt då varorna ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet.
 3. Om köparen vägrar att ta emot leveransen eller underlåter att lämna information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har säljaren rätt att lagra varan på köparens bekostnad och risk.
 4. Om varorna levereras har säljaren rätt att ta ut eventuella leveranskostnader.
 5. Om säljaren behöver uppgifter från köparen för att genomföra avtalet ska leveranstiden börja löpa efter det att köparen har gjort dessa uppgifter tillgängliga för säljaren.
 6. Alla tidsfrister för leverans som säljaren anger är vägledande. Detta är aldrig en tidsfrist. Om tidsfristen överskrids måste köparen skriftligen underrätta säljaren om att han eller hon inte har uppfyllt sina skyldigheter.
 7. Säljaren har rätt att leverera varorna i delar, om inte parterna skriftligen har kommit överens om något annat eller om delleveranser inte har något självständigt värde. Vid leverans i delar har säljaren rätt att fakturera dessa delar separat.

Artikel 11 – Force majeure

 1. Om säljaren på grund av force majeure inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, eller inte kan fullgöra dem i tid eller på ett korrekt sätt, ska han inte vara ansvarig för den skada som köparen lidit.
 2. Med force majeure menar parterna i alla fall varje omständighet som säljaren inte kunde ta hänsyn till när avtalet ingicks och till följd av vilken köparen rimligen inte kan kräva att avtalet uppfylls på normalt sätt, såsom sjukdom, krig eller krigshot, inbördeskrig och upplopp, krigshandlingar, sabotage, terrorism, energibrist, översvämning, jordbävning, eldsvåda, ockupation av lokaler, strejker, lockouter, ändrade myndighetsåtgärder, transportsvårigheter och andra störningar i säljarens verksamhet.
 3. Vidare förstår parterna force majeure som en omständighet där leverantörsföretag som säljaren är beroende av för att fullgöra avtalet inte kan uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter gentemot säljaren, såvida detta inte kan tillskrivas säljaren.
 4. Om en situation enligt ovan uppstår som gör att säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot köparen, ska dessa skyldigheter skjutas upp så länge som säljaren inte kan uppfylla sina skyldigheter. Om den situation som avses i föregående mening har varat i 30 kalenderdagar har parterna rätt att skriftligen häva avtalet helt eller delvis.
 5. Om force majeure pågår i mer än tre månader har köparen rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Upplösning kan endast ske genom rekommenderat brev.

Artikel 12 – Överföring av rättigheter

 1. En parts rättigheter enligt detta avtal kan inte överlåtas utan den andra partens skriftliga förhandsgodkännande. Denna bestämmelse räknas som en klausul med fastighetsrättslig verkan enligt artikel 3:83.2 i civillagen.

Artikel 13 – Äganderätt och retentionsrätt

 1. De föremål som finns i säljarens lokaler och levererade föremål och delar förblir säljarens egendom tills köparen har betalat hela det överenskomna priset. Fram till dess kan säljaren åberopa sitt äganderättsförbehåll och återta varorna.
 2. Om de överenskomna beloppen som ska betalas i förskott inte betalas eller inte betalas i tid har säljaren rätt att avbryta arbetet tills den överenskomna delen har betalats. Då uppstår en betalningsinställelse för borgenärerna. En försenad leverans kan i så fall inte lastas säljaren.
 3. Säljaren har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belasta de varor som omfattas av hans äganderättsförbehåll.
 4. Säljaren förbinder sig att försäkra och hålla de varor som levereras till köparen under äganderättsförbehåll försäkrade mot brand-, explosions- och vattenskador samt mot stöld och att på begäran ställa försäkringsbrevet till förfogande för granskning.
 5. Om varorna ännu inte har levererats, men den överenskomna förskottsbetalningen eller det överenskomna priset inte har betalats som överenskommet, har säljaren rätt att behålla varan. Varan levereras inte förrän köparen har betalat fullt ut och enligt överenskommelse.
 6. I händelse av likvidation, insolvens eller betalningsinställelse från köparens sida ska köparens förpliktelser omedelbart förfalla till betalning.

Artikel 14 – Ansvar

 1. Eventuellt skadeståndsansvar som uppstår till följd av eller är relaterat till fullgörandet av ett avtal ska alltid begränsas till det belopp som i det aktuella fallet betalas ut av den eller de ansvarsförsäkringar som tecknats. Detta belopp ökas med självrisken enligt den aktuella policyn.
 2. Säljarens ansvar för skador som beror på uppsåt eller avsiktlig vårdslöshet från säljarens eller dennes underordnade chefers sida är inte uteslutet.

Artikel 15 – Skyldighet att klaga

 1. Köparen är skyldig att omedelbart anmäla klagomål om det utförda arbetet till säljaren. Klagomålet ska innehålla en så detaljerad beskrivning av bristen som möjligt, så att säljaren kan svara på lämpligt sätt.
 2. Om reklamationen är berättigad är säljaren skyldig att reparera och eventuellt ersätta varan.

Artikel 16 – Garantier

 1. Om garantier ingår i avtalet ska följande gälla. Säljaren garanterar att den sålda egendomen överensstämmer med avtalet, att den fungerar utan fel och att den är lämplig för den användning som köparen avser att göra av den. Garantin gäller under två kalenderår efter det att köparen har mottagit den sålda egendomen.
 2. Den ovannämnda garantin är avsedd att skapa en sådan riskfördelning mellan säljaren och köparen att konsekvenserna av ett garantibrott alltid helt och hållet är för säljarens räkning och risk och att säljaren aldrig kan åberopa avsnitt 6:75 i den nederländska civillagen i samband med ett garantibrott. Bestämmelserna i föregående mening gäller även om köparen kände till eller kunde ha känt till överträdelsen genom att göra undersökningar.
 3. Denna garanti gäller inte om felet har uppstått till följd av olämplig eller felaktig användning eller om köparen eller tredje part utan tillstånd har gjort ändringar eller försökt göra ändringar eller använt den köpta varan för ändamål för vilka den inte är avsedd.
 4. Om säljarens garanti gäller en produkt som tillverkats av en tredje part är garantin begränsad till den garanti som tillhandahålls av den tillverkaren.

Artikel 17 – Immateriella rättigheter

 1. Tattoo Temporary behåller alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, patenträttigheter, varumärkesrättigheter, designrättigheter etc.) i alla produkter, mönster, ritningar, skrifter, bärare som innehåller data eller annan information, citat, bilder, skisser, modeller, modeller etc., såvida inte parterna skriftligen kommit överens om annat.
 2. Kunden får inte kopiera, visa och/eller göra tillgängliga för tredje part eller på annat sätt använda dessa immateriella rättigheter utan Tattoo Temporary’s föregående skriftliga medgivande.

Artikel 18 – Ändring av allmänna villkor

 1. Tattoo Temporary har rätt att ändra eller komplettera dessa allmänna villkor.
 2. Ändringar av mindre betydelse kan göras när som helst.
 3. Större ändringar i sak kommer Tattoo tillfälligtvis att diskutera med kunden i förväg när det är möjligt.
 4. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet om de allmänna villkoren ändras väsentligt.

Artikel 19 – Tillämplig lag och behörig domstol

 1. Alla avtal mellan parterna ska uteslutande regleras av nederländsk lag.
 2. Den nederländska domstolen i det distrikt där Tattoo Temporary är beläget har exklusiv behörighet att ta ställning till eventuella tvister mellan parterna, om inte annat krävs enligt tvingande lag.
 3. Tillämpligheten av Wienkonventionen om försäljning är utesluten.
 4. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor i ett rättsligt förfarande anses vara orimligt betungande, kommer de övriga bestämmelserna att förbli fullt giltiga.

Artikel 20 – Företagets uppgifter

 1. Tatuering tillfällig
 2. www.tattoo-tijdelijk.nl
 3. Borgmästare loeffplein 119
 4. 5211rz ‘s-Hertogenbosch
 5. Tattoo tillfälligt är ett handelsnamn för Interact Media
 6. Handelskammare: 65092120
 7. MOMS: NL216575813B01